Contextbegeleiding ifv Autonoom Wonen

Voor wie?

  • De jongere is minimum 17 jaar.
  • De jongere woont in het arrondissement Turnhout  (of wil er komen wonen). 
  • De jongere wil of kan kan om verschillende redenen niet langer thuis, in de instelling of in het pleeggezin blijven wonen. 
  • Meisjes die na een verblijf in ons CANO-centrum zelfstandig gaan wonen, krijgen via Autonoom Wonen vervolgbegeleiding.

We richten ons op kwetsbare jongeren die omwille van omstandigheden al op jonge leeftijd de stap (moeten) zetten naar zelfstandig wonen en hierbij begeleiding vragen op zowel praktisch, administratief als psychosociaal vlak. Het gaat om jongeren die door achtergrondproblematiek, gedragsproblemen of gezinsomstandigheden niet langer kunnen verblijven in de wooncontext waaruit ze komen. Specifieke doelgroepen zijn ook jonge moeders en niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. 

De jongeren kunnen begeleiding krijgen tot uiterlijk 21 jaar. Uitzonderlijk, mits toestemming van de Intersectorale Toegangspoort, kunnen ook jongeren vanaf 16 jaar instromen.

Wat doen we?

Autonoom Wonen biedt hulp op maat om het zelfstandig functioneren van jongeren te verbeteren en te verstevigen. We begeleiden de jongere als persoon in zijn/ haar ruimere context. Dit betekent dat er naast het zelfstandigheidsprogramma, ook aandacht gaat naar gezinsgerichte begeleiding, netwerkbegeleiding en psychosociale begeleiding van de jongere zelf.

Bij aanvang van een begeleiding plannen we een intakegesprek met de jongere op de dienst. Dit eerste gesprek dient om kennis te maken met de jongere: wat verwacht hij van Autonoom Wonen, wat kunnen wij hem bieden, … Als de ouders bij dit eerste gesprek niet aanwezig zijn, worden ook afspraken gemaakt rond kennismaking met de ouders.

Elke jongere krijgt een vaste begeleider toegewezen die verdere afspraken maakt voor huisbezoeken. We verwachten van de jongere dat hij wekelijks tijd maakt om begeleidingsmomenten te plannen. De precieze manier van afspreken kan erg verschillen: gesprekken, samen dingen doen, naar diensten gaan, gezamenlijke gesprekken met ouders of andere familieleden, overleg op school of werk, activiteiten, … De huisbezoeken kunnen op verschillende momenten van de dag plaatsvinden, maar we proberen altijd rekening te houden met school en werk of andere belangrijke activiteiten.

Na de kennismakingsperiode in de eerste weken, maken we samen met de jongere een doelenplan op met de belangrijkste doelstellingen en werkpunten. Minstens om de zes maanden is er een evaluatiemoment, waarbij indien mogelijk ook de verwijzer betrokken wordt. De duur van de begeleiding kan verschillen. Na de 18de verjaardag kan de jongere nog verlengde hulp vragen tot uiterlijk 21 jaar.

De begeleider gaat met respect met elke jongere om zoals hij is, stelt zich open voor alle vragen en tracht een duidelijke, voorspelbare en betrouwbare relatie uit te bouwen. Vanuit een professionele ingesteldheid doet de begeleider een beroep op de jongere om zijn leven in handen te nemen en aan zijn problemen te werken.

De individuele begeleider wordt ondersteund door de teambegeleider (werkbesprekingen) en het team (wekelijks). Daar kan de begeleider terecht voor ondersteuning van het begeleidingsproces en een ruimere toetsing van zijn kijk op de jongere en de manier van werken.  De begeleider blijft rond belangrijke gebeurtenissen in de begeleiding indien nodig ook steeds in communicatie met de verwijzer. De samenwerking die uitgebouwd wordt met andere diensten of personen (bv. school, …) gebeurt steeds in overleg met de jongere zelf.

Om een idee te krijgen van de verschillende begeleidingsdomeinen die aan bod kunnen komen, geven we volgend overzicht mee:

Zelfstandigheidsprogramma
zelfstandigheid op het vlak van administratieve verplichtingen – zelfstandig budgetbeheer en verantwoorde uitgavenspreiding – huishoudelijke taken – gestructureerde dagbesteding (school, werk, vrije tijd) – zelfzorg (voeding, hygiëne, gezondheid) – voor jonge moeders: voldoende zorg opnemen voor hun kind.

Psychosociale begeleiding
zelfstandig functioneren in alle aspecten van het dagelijks leven – weerbaarheid tav anderen – zelfwaardegevoel – traumaverwerking – relatiebekwaamheid – zich handhaven binnen maatschappelijke verwachtingen – toekomstperspectief – intergenerationele problematiek.

Gezinsgerichte begeleiding
verbinding met het milieu van herkomst –communicatie – ombuigen van destructieve omgangsvormen – traumaverwerking – bespreekbaarheid dieperliggende gezinsproblematiek – verantwoordelijkheden en engagementen – bemiddelen.

Netwerkbegeleiding 
maatschappelijke integratie – kennis van hulpverleningsmogelijkheden, verwijsmogelijkheden – hulpbronnen opbouwen of verstevigen – sociale vaardigheden.

Kenmerken

  •  Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
  •  Jongens en meisjes van 17-19 jaar
  •  16 cliënttrajecten contextbegeleiding Autonoom Wonen
  •  2 cliënttrajecten ifv Autonoom Wonen CANO
  •  Instap via Intersectorale Toegangspoort (ITP)

Achter de schermen

CANO & CANTEL in beeld

CANO & CANTEL in beeld

Benieuwd wat er achter de gevel van onze residentie gebeurt?

Kom binnen!  
DOTT in actie!

DOTT in actie!

Plaatjes van verbeeldende projecten ...

Zowel uit eigen archief  als met bijzondere dank aan fotografe Petra Van der Put.

Meer zien?  
Tranenzout (2019)

Tranenzout (2019)

We blikken terug op een prachtig theaterproject

Bekijk de foto's